Home

Blog

 Art Gallery

Wat is Nuido

Wie ben ik

ZESHOEK stitch-along 6

door | jul 4, 2020 | Japans borduren | 0 Reacties

ZESHOEK stitch-along 6

door | 4 jul 2020 | Japans borduren | 0 Reacties

Zoals ik al had gedacht, vorige week was het te druk om te schrijven. Beate is geweest om les te geven, 6 dagen lang. Alles op 1,5 m., maar het ging goed. Alleen aan tafel waren minder gesprekken, omdat we zover uit elkaar zaten. Van een paar dames heb ik de zeshoek gezien, erg leuk, allemaal verschillend uitgevoerd.
Met Beate heb ik mijn werk besproken en er kwamen wat puntjes uit voor verbetering. Ik zal ze in de volgende aflevering behandelen, het is een leerproces en daar heeft iedereen wat aan.

En dan nu het laatste stukje, de afwerking. Ik heb hier een karayori voor gebruikt. Deze maak je door de ondertwist zacht te houden en de overtwist zo strak mogelijk te doen. Dan plak je de draad op een glas, maakt hem nat en laat hem een nacht drogen. Het mooiste is als je de karayori voor het verwerken op een koma zet, zodat je de draad strak kan houden. Heb je geen koma, dan kun je de draad misschien vastplakken aan je raam.

In het schema staat 3/1 + 2 goud #1 TT. Ik heb 2 donkergroen, 1 lichtgroen ( in 2 gedeeld) en 1 lengte goud #1 dubbel om de priem gedaan.
Geef je zijde eerst een ondertwist, voordat je je goud mee twist, om te voorkomen dat je goud wegzakt in de zijde. Maak niet een te sterke ondertwist, anders wordt je karayori niet glad.
De overtwist doe je zo strak mogelijk, maar de draad mag niet gaan kronkelen. Houd de draad strak en plak hem vast op een glas, natmaken en laten drogen. Het is handig als je meerdere karayori maakt. Ik heb alle stappen op de foto gezet.

Nu kunnen we de draad gaan verwerken. De karayori wordt per 2 draden samen vastgezet met een dunne couching draad (1/2 T), elke 2 mm.. In mijn werk heb ik een derde draad nodig, omdat ik teveel ruimte heb tussen de verschillende motieven. Deze derde draad komt er langs als de eerste 2 vastzitten, maar je steken gaan altijd over 2 draden.
De eerst lijn kun je van zijkant naar zijkant leggen, zonder onderbreking, maar bij de volgende lijnen moet je de karayori naar achter trekken of steken op het kruispunt.

Voor de zijkanten trek je de draden van punt naar punt om ze mooi recht te krijgen. Zet de uiteinden vast, ga dan naar het midden. Zoek daarna steeds het midden tussen de steken op, totdat de steekjes ongeveer 2 mm. uit elkaar liggen.

Ook bij de zijkanten van de tralie en het vlas heb ik te veel ruimte. Daarom heb ik daar nog 2 karayori aan de binnenkant verwerkt.

Dit is het hele ontwerp, ik heb alles zo goed mogelijk beschreven, zoals ik het heb gedaan. De punten voor verbetering die ik met Beate heb besproken zal ik volgende week in een blog zetten.

Veel plezier en succes/ Have fun and succes, Jessica

As I thought, last week I was too busy to write. Beate was here to teach for 6 days. Everything at 1,5 m., but it all went well. Only at the dinnertable there were fewer conversations, because we sat so far apart. A few of the ladies brought their stitched hexagon, all very nice, all stitched differently.
I discussed my work with Beate and some points came up for improvement. I will cover them in the next episode, it is a learning process and it benefits everyone.

And now the last part, the finishing. I used a karayori for this. A karayori is made by keeping your undertwist soft and doing the overtwist as tightly as possible. Use cellotape to stick the thread on a glass, wet it and let it dry overnight. The best thing is if you put your karayori on a koma. If you don’t have a koma, maybe you can tape the karayori on your frame.

In the boxchart it says 3/1 + 2 gold #1 TT. I used 2 dark green, 1 light green (divided in 2) and a length gold #1 doubled around the awl.
Give your silk a bit of undertwist before you twist the gold into the thread, to prevent your gold from disappearing in your silk. Don’t make your undertwist too strong, or your karayori won’t be smooth. You do the overtwist as tightly as possible, but your thread should not crinkle. Keep the thread tight and stick it on a glass, wet it and let it dry. It is usefull to make multiple karayori. I made photo’s of every step.

Now we can start with the karayori. You need 2 karayori, they will be stitched together. Use a couching thread (1/2T) for this. You put a stitch in at every 2 mm.. In my work I need a third karayori, because I have too much space between the different motifs. This third karayori will come alongside the first 2, but will be stitched over 2 karayori.
The first line can be put in from side to side, without interruption, but with the following lines you have to pull the karayori to the back at the intersection.

For the sidelines you pull the karayori’s from point to point to get them straight. Stitch the outer points, then go to the middle. Find the middle between the stitches again, until the stitches are about 2 mm. apart.

At the sidelines of the lattice and the flaxleave I have too much space. That is why I put in 2 more karayori on the inside of the design.

This is the design completed. I tried to describe as good as possible my way of stitching this. The points for improvement I discussed with Beate will be in a blogpost next week.

Have fun and succes, Jessica

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *